Anthophyta: Dicotyledonae: Ericales: Ericaceae: Kalmia latifolia
polifolia
[return to Home Page]
5 entries below this level
 


�Copyright 2009 Georgetown University